UZNANIE DYPLOMOW I PRAW JAZDY W NIEMCZECH!

Firma Garde – ambulatoryjne usługi pielęgniarskie, firma reaguje na wciąż rosnące zapotrzebowanie na pielęgniarstwo medyczne. Otwarta na świat rozpoczeła szybko poszukiwania poza granicami Niemiec młodych ludzi, gotowych do pracy w dziedzinie pielęgniarstwa.

W Niemczech obowiązują przepisy, na podstawie których, mogą zostać zatwierdzone dyplomy w dziedzinie zdrowia i opieki pielęgniarskiej. Przyjeżdżajace tu osoby chcące pracować muszą spęnić następujące warunki:

*  Znajomość języka niemieckiego na poziomie A2 (średnio).

  1. umiejętność rozumienia często używanych zdań i wyrażeń będących w bezpośrednim związku z wykonywanym zawodem (np. informacje dotyczące osoby, rodziny, zakupów, pracy oraz bliskiego otoczenia).
  2. umiejętność porozumienia się w rutynowych sytuacjach, w których chodzi o prostą i bezpośrednią wymianę informacji jej dotyczącej.
  3. 3. umiejętność opisania za pomocą prostych środków, własnego pochodzenia, wykształcenia, otoczenia oraz rzeczy pozostających w bezpośrednim związku z własnymi oczekiwaniami.

* Gotowość uczęszczać kurs językowy po za pracą (poziomowi B2).

*  Ukończoną szkołę w dziedzinie zdrowia lub pielęgniarstwa.

* Uznanie zawodowego wykształcenia przez Urząd do Spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych w Berlinie (LAGe-So).

* Warunki do uznania dyplomu zawodowego wykształcenia w Urzędzie do Spraw Zdrowia i Spraw Socjalnych (LAGe-So).

— podanie o uznanie tytułu zawodowego (do otrzymania w LAGe-So w Berlinie).

— świadectwo pracy lub zawiadomienie o wykonywanej pracy. W innym przypadku należy złożyć egzamin w Niemczech.

— zaświadczenie z urzędu o niekaralności (do otrzymania w Urzędzie Miasta w Berline, niestarsze niż 3 mięsiące).

— zaświadczenie j.w. można złożyć tylko w miejscu stałego zamieszkania (w języku niemieckim).

— zaświadczenie lekarskie, nie starsze  niż 3 miesiące (na podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech).

— paszport i zameldowanie w Berlinie.

— życiorys ( w języku  niemieckim).

— dyplom wykształcenia zawodowego (potwierdzony i przetłumaczony przez zaprzysiężonego tłumacza w Niemczech).

— dyplom B2 (zdanie kursu językowego).

— umowa o pracę z firmą wykonującą usługi pielęgnacji ambulatoryjnej lub firmą wykonującą usługi stacjonarne w tej dziedzinie i świadectwo pracy.

— Legalizacja dyplomu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa (zaświadczenie o wykształceniu zawodowym na podstawie norm UE: dla dyplomów wydanych po roku 2004 nie ma żadnego problemu, ponieważ norma europejska jest zaznaczona na świadectwie, konieczne  tłumaczenie na jezyk niemiecki. W wypadku starszych dyplomów wymagane jest udokumentowanie wykształcenia zawodowego na podstawie Książeczki Pracy , liczby godzin lekcyjnych w szkole w poszczególnych przedmiotach, możliwie rozłożonych na lata wykształcenia).

— świadectwo ukończenia szkoły ogólnej(przetłumaczone na język niemiecki).

— świadectwo o zatrudnieniu w poprzednim miejscu pracy.

— świadectwo pracy, opinia z kraju urodzenia(przetłumaczone na język niemiecki).

Firma Garde pomaga pracownikom wykwalifikowanym w dziedzinie pielęgniarstwa w następującym zakresie:

* Pomoc w zameldowaniu w Urzędzie Meldunkowym, Kasie Ubezpieczenia Zdrowotnego,Urzędzie Finansowym(Nr.identyfikacyjny).

* Zapewnienie miejsca zakwaterowania na czas od 6 do 12 miesięcy.

* Pomoc w znalezieniu mieszkania.

* Przejęcie kosztów przeprowadzki i zameldowania, pod warunkiem zdania egzaminu językowego B2.

* Pomoc w  wprowadzeniu procedury uznania dyplomu.

UZNANIE W NIEMCZECH PRAWA JAZDY

W dziedzinie pielęgniarstwa ambulatoryjnego ważne jest być zmotoryzowanym, aby jak najszybciej dotrzec do pacjenta.

* Wszystkie Prawa Jazdy -UE, państw Uni Europejskiej upoważniające do prowadzenia pojazdu zmechanizowanego nie muszę być one koniecznie wymienione na dokument niemiecki, ale jeżeli jest to wolą jego posiadacza, jest to możliwe.

* Prawa Jazdy z pozostałych krajów zostają ważne jedynie przez 6 miesięcy od momentu zameldowania się na terenie Niemiec. Po upływie tego terminu zachodzi konieczność jego wymiany na dokument niemiecki.

Firma Garde angażuje sie mocno w to, aby obcokrajowcy skorzystali z szansy zatrudnienia na terenie Niemiec w   dziedzinie  pielęgniarstwa. Dzięki jej wszechstronnemu zaangażowaniu można pokonać bariery strachu oraz rozpocząć w Berlinie nowe życie.